Ehdokasopas – eduskuntavaalit 2023

Sisällysluettelo:
1. Vaalityön toimijat
2. Miksi olen ehdolla?
3. Kampanjasuunnitelma
4. Ehdokasprofiilin rakentaminen
5. Kampanjointi

Lataa tästä ehdokasoppaan pdf-versio  

1. Vaalityön toimijat

Ehdokkaan kampanjaa tekevän kokoonpanon tulee olla laaja ja monipuolinen sekä suunnitelmallisesti järjestäytynyt. Tehtävänkuvien tulee olla selkeitä, että kaikki tietävät mihin ovat ryhtyneet ja mitä heiltä odotetaan. Avainasemassa on tiedottaminen ja säännöllinen yhteydenpito.

Valtakunnallista vaalitoimintaa johtaa puolueen vaalipäällikkö. Hänen toimintansa tukena on vaalityöryhmä, jonka tehtävänä on laatia puolueen valtakunnallinen eduskuntavaaliohjelma sekä valtakunnallinen kampanjasuunnitelma.

Paikallinen kokoomusjärjestö nimeää jokaiseen kuntaan vaalityöryhmän, jota johtaa kunnan vaalipäällikkö. Vaalipäällikön tehtävä on järjestää kaikkien ehdokkaiden tueksi tilaisuuksia sekä aktivoi kuntansa kokoomusväkeä mukaan vaalityöhön. Vaalipäällikkö on ehdokkaan kampanjapäällikön tärkeä yhteistyökumppani. Paikallisia tapahtumia järjestettäessä tarvitaan paikallistuntemusta. 

Kokoomusyhdistykset nimeävät oman vaalivastaavansa. Vaalivastaavan tehtävä on pitää oman yhdistyksen jäsenistö tietoisena eduskuntavaalikampanjan etenemisestä ja tarjota jäsenille erilaisia tapoja olla mukana vaalityössä. (Yhdistyksille on oma vaaliopas, jossa eri toimijoiden tehtäviä kuvataan enemmän)

Ehdokas nimeää itselleen oman kampanjapäällikön. Valitse työpariksesi henkilö, jolla on aikaa ja motivaatiota olla mukana tukemassa vaalityötäsi. Ehdokkaan kampanjapäällikkö tekee ehdokkaan kanssa vaalisuunnitelman ja kokoaa vaalitiimin, jonka kanssa vaalisuunnitelmaa toteutetaan.

Kampanjapäällikkö koordinoi ehdokkaan vaalityötä suunnitelman mukaan.

Vaalitiimi

Vaalitiimi on muutamista ihmisistä koostuva ydinjoukko, joka auttaa ehdokasta suunnittelemaan ja tekemään onnistuneen kampanjan. Tiimiin on hyvä koota erilaista tietoa ja taitoa, jotta vaalityön tehtäviä ja vastuita voidaan jakaa osaamisen mukaan. Tämän tiimin työtä johtaa ehdokkaan kampanjapäällikkö yhdessä ehdokkaan kanssa. Joukossa on hyvä olla mm. sosiaalisen median taitaja, viestintävastaava, tilaisuuksien koordinoija, mainosten suunnittelija, talousvastaava, kotisivujen päivittäjä ja sisällöntuottaja sekä verkostojen ja tulevien tapahtumien tukijoukkojen kokoaja.

Tiimin jäsenmäärän olisi hyvä olla kampanjan alueesta ja koosta riippuen 5-10 henkilöä. Jokainen tiimiläinen voi lisäksi käyttää omien vastuidensa toteuttamisessa apunaan omia verkostojaan tai muita osaavia henkilöitä. Tiimin tehokkaan toimimisen kannalta kokoonpano on hyvä pitää maltillisena.

Vaalitiimin tehtävänä on laatia ehdokkaan vaalisuunnitelma (apuna kampanjakortti) ja toteuttaa sitä.

Lataa tästä muokattava eduskuntavaalien kampanjakorttiLataa

Ehdokkaan tukiryhmä

Kokoa vaalitiimin lisäksi laajempi tukiryhmä. On hyvä, että ryhmässä on ihmisiä yli kuntarajojen. Pyydä tukiverkostoon omia tuttujasi ja muiden kuntien kokoomusvaikuttajia, jotka vastaavasti voivat pyytää omia tuttujaan mukaan. Kutsu avoimesti mukaan oman vaalipiirisi asukkaat ja muut kiinnostuneet. Tukiryhmän jäsenten tehtävänä on kutsua sinua omien verkostojensa tilaisuuksiin esittäytymään sekä suositella sinua omille tuttavilleen. Lisäksi he voivat olla mukana kampanjakiertueellasi jakamassa esitteitä ja auttamassa järjestelyissä.

Tukiryhmäläisille pitää säännöllisesti ja ajoissa tiedottaa kampanjan etenemisestä ja minkälaista apua tarvitaan.

Ennen aktiivista kampanjavaihetta

Hyödynnä vaalityössäsi omat, kampanjatiimisi sekä laajemman tukiryhmän verkostot.

Pyydä tukiryhmäläisiä kutsumaan sinua heidän kuulumiin ryhmiin puhumaan aiheista, jotka ovat sinulle tuttuja joko ammattisi, kokemusasiantuntijuutesi tai perehtyneisyytesi kautta. 

Sinun on tärkeä lisätä tunnettuuttasi verkostoissa jo ennen aktiivista kampanjaa.

On hyvä mennä erilaisiin tilaisuuksiin esittäytymään ja keskustelemaan. Järjestä myös itse tilaisuuksia, joihin kutsut eri verkostojen ihmisiä keskustelemaan. Sen jälkeen pyydä osallistujia mukaan laajaan tukiryhmääsi.

Hyviä verkostoja ovat esimerkiksi erilaiset harrastus- ja hyväntekeväisyysryhmät sekä erilaiset yhdistykset ja järjestöt.Vahvista läsnäoloasi sosiaalisessa mediassa jo hyvissä ajoin ennen aktiivista kampanjaa. Kirjoita mielipideosastoille ja julkaise kirjoituksia omilla kotisivuillasi.

2. Miksi olen ehdolla?

Yleisin kysymys äänestäjiltä sekä vaalikoneissa on, miksi olet ehdolla. Valmistele lyhyt ja ytimekäs hissipuhe jossa kerrot, miksi olet ehdolla ja hyvä ehdokas.

Hissipuhe on vain noin minuutin mittainen ja sen tarkoitus on herättää äänestäjän kiinnostus sinua kohtaan. Hissipuhe on erilainen eri kohderyhmille ja sitä voi hyödyntää videona myös sosiaalisessa mediassa. Ole oma itsesi ja perustele osaamisesi. Hyödynnä ammattiasi, kokemustasi ja arvomaailmaasi kuulijan vakuuttamisessa.

Sanoma ja sisällöt

Eduskuntavaaleissa on iso joukko asioita, joihin voi ottaa kantaa. Valitse teemoiksesi kuitenkin vain muutamia itsellesi tärkeitä aiheita. Perehdy niihin asioihin, joista eduskunnassa päätetään, juuri nyt ajankohtaisiin asioihin sekä puolueen kannanottoihin.

Valitse teemoiksi sellaiset asiat, jotka sinua kiinnostavat ja joissa sinulla on osaamista ja annettavaa. Kokemuksesi on voinut tuoda tietoisuuteesi epäkohtia, joihin haluat tehdä parannusehdotuksia. Pyydä muita osaajia avuksesi teemojesi pohdinnassa ja sanomasi muotoilussa.

Kohderyhmät

On tärkeää miettiä, keitä omat teemasi puhuttelevat. Tällöin puhutaan kohderyhmäajattelusta.  

Kohderyhmät voivat valikoitua kahdella tavalla. Sinulla voi olla tunnettuutta ja luottamusta toiminnasta työssäsi tai toiminnastasi vapaaehtois- ja järjestötoiminnassa. Tällöin on luontevaa, että siellä toimivat ovat potentiaalinen kohderyhmäsi.  

Esimerkiksi opettajana toimivan kohderyhmäläisiä voivat olla kaikki kasvatusalan työntekijät ja lasten/nuorten vanhemmat. Varsinkin silloin, jos valitset sanomaksesi ja vaaliteemoiksesi kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä teemoja. 

Jos vaaliteemoiksesi valikoituu sellaiset asiat, joissa olet havainnut epäkohtia ja haluat tehdä parannusehdotuksia, niin kohderyhmäsi valikoituu sen mukaan, ketkä voisivat kokea samat asiat tärkeiksi. Esimerkiksi omaishoidon parannusehdotukset puhuttelevat omaishoitajia ja ikääntyviä. 

Sanomasi tulee olla kutakin kohderyhmää puhutteleva, selkeä ja konkreettinen.

Markkinointi kohderyhmille

Käytä markkinointiin varatut resurssisi kustannustehokkaasti. Kun olet valinnut kohderyhmäsi, niin markkinoinnin kanavat pitää miettiä sen mukaan, mistä parhaiten tavoitat nämä ihmiset. Jos kohderyhmäsi ihmiset ovat nuoria, niin sosiaalisen median kanavat tavoittavat heidät paremmin kuin esimerkiksi paikallislehti.

Tee markkinointia jo hyvissä ajoin ennen aktiivista kampanjaa. Sen tarkoitus on tehdä sinua ehdokkaana ja sinun sanomaasi tunnetuksi. Hyviä keinoja ovat kirjoitukset lehteen ja kotisivuille, blogit sekä videot ja oma jakoesite.Kampanjan aktiivinen mainonta on ajankohtaista vasta muutama kuukausi ennen vaalipäivää. Silloin tavoitteena on muistuttaa äänestäjiä jo aikaisemmin tutuksi tulleen ehdokkaan olemassaolosta ja innostaa äänestämään häntä.

Tunnista kampanjan vahvuudet

Sinun ja tukitiimisi pitää tehdä listaus omista henkilökohtaisista vahvuuksistasi ja heikkouksistasi sekä koko kampanjan vahvuuksista ja heikkouksista.

Listauksessa on hyvä pohtia omaa osaamistasi sekä kampanjointiin liittyviä taitojasi. Tähän pohdintaan osallistuu lisäksesi kampanjatiimiläinen sekä joku ulkopuolinen henkilö. Näin nähdään, arvioiko ulkopuolinen samalla tavalla sinun vahvuuksiasi ja heikkouksiasi. Tehkää pohdinnan jälkeen suunnitelma, miten vahvuuksia hyödynnetään vaalityössä ja kuinka paikkaatte heikkouksia hyödyntäen muiden tiimiläisten osaamista.

Arvioi listauksessa vaalityösi eri osa-alueita ja niiden vahvuuksia ja haasteita. 

Mieti käytettävissäsi olevat varat ja siihen liittyvän varainhankinnan onnistumisen mahdollisuudet. Aktiivisten tukiryhmäläistesi määrä ja heidän mahdollisuutensa auttaa kampanjassasi. Tämän jälkeen  kampanjaasi liittyvät haasteet tulee käydä läpi ja miettiä miten ne käännetään vahvuuksiksi. Tässä on hyvä käyttää tiimiläisten ja tukijoukkojen osaamista apuna.

3. Kampanjasuunnitelma

Heti ehdokkaaksi nimeämisesi ja kampanjatiimisi kokoamisen jälkeen tee kampanjasuunnitelma. Se sisältää vaalityön eri vaiheiden tehtävät, toimintakalenterin sekä vastuuhenkilöt ja kampanjan budjetin. Päivitä kampanjasuunnitelmaa aina tarvittaessa sekä seuraa sen toteutumista säännöllisesti.

Toimintakalenteri

Vaalityö jakautuu ajallisesti kahteen eri vaiheeseen. Valmistautumiseen ja varsinaiseen kampanjointiin. Valmistautumisen ajanjakso on pidempi ja se sisältää kampanjan valmistelevien toimenpiteiden lisäksi ehdokkaan tunnetuksi tekemistä. Toimintakalenteri alkaa heti tiimin ensimmäisestä palaverista ja päättyy noin kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen. 

Toimintakalenteriin merkitään tehtävien toteutusvastuut sekä kaikki se mitä tarvitaan onnistuneeseen kampanjointiin ja niille toimenpiteille sovitut määräajat. Lisäksi sinne sisällytetään kaikki tapahtumat suunnittelupalavereista aina itse järjestettyihin ehdokastilaisuuksiin ja osallistumisesi muiden järjestämiin tapahtumiin.

Toimintakalenteri on siis nimensä mukaan kalenteri päivämäärineen ja kellonaikoineen sekä sinne merkattuine tapahtumineen. Se alkaa toiminnan suunnittelusta, muuttuu kampanjointikalenteriksi ja päättyy kampanjan jälkitoimenpiteisiin.

Työnjako

Ehdokkaana olet vaalityön keskiössä ja kampanjasi tulee olla sinun näköisesi, niin yhdessä suunniteltujen tehtävien jakaminen useammalle ihmiselle on välttämätöntä. Näin sinä voit keskittyä ensin itsesi tunnetuksi tekemiseen erilaisissa tapahtumissa ja myöhemmin varsinaiseen kampanjointiin. Kenenkään työtaakka ei saa kasvaa kohtuuttoman suureksi. Pidä tästä huoli jakamalla työtehtäviä. Mieti työnjako yhdessä kampanjapäällikön kanssa ja tehkää tarpeen mukaan siihen muutoksia kampanjan edetessä. 

Rahoitus ja talousarvio

Eduskuntavaalikampanja vaatii resursseja. On paljon maksuttomia kampanjointi- ja markkinointikeinoja. Riittävän uskottavuuden ja näkyvyyden saavuttamiseksi kampanja vaatii yleensä myös maksullista mainontaa. 

Kampanjaa on mahdollista rahoittaa itse, saamillaan lahjoituksilla tai järjestämällä varainkeruukampanja. Voit myös järjestää osallistumismaksullisia tilaisuuksia. Esimerkiksi järjestämällä pienille- ja keskisuurille yrityksille valmiin tyky-päiväpaketin. Varaa keilahalli ja järjestä siellä leikkimielistä kisaa varanneiden kesken ja tarjoa pientä iltapalaa pelin jälkeen. Neljä keilaajaa/rata ja osallistumismaksu 300 € / rata. Vastaavaa voi järjestää myös muissa lajeissa kuten fresbeegolf tai minigolf. 

Nimeä kampanjatiimistä henkilö, joka vastaa varainhankinnastasi ja huolehtii oikeasta tavasta toimia. 

Sinulla ei välttämättä tarvitse olla vaalikampanjan rahaliikenteelle erillistä pankkitiliä, mutta sen käyttö on suositeltavaa. Näin pidät kampanjasi rahat erillään omista rahoistasi. Laki sallii lahjoitusten vastaanottamisen tietyin ehdoin. 

Rahoitussuunnitelma on osa kampanjasuunnitelmaa. Tee se ajoissa ja erittele siihen suunnitelmasi varojesi hankkimiseksi sekä suunnitelma tulevista kustannuksista. Muista, että voit käyttää rahojasi vasta sen jälkeen kun olet hankkinut ne. Tämä on tärkeää, jotta kampanjan päätteeksi ei tule laskuja, joihin ei ole rahaa varattuna. Varainhankinta on hyvä aloittaa heti vaalityön alussa.

Kansanedustajiksi sekä varaedustajiksi valittujen on tehtävä vaalirahoitusilmoitus, josta ilmenee kampanjan tulot ja menot. 

 Lisätietoa löydät osoitteesta www.vaalirahoitusvalvonta.fi

4. Ehdokasprofiilin rakentaminen

Äänestäjät äänestävät mielellään ehdokasta, joka on heille jotenkin tuttu tai ainakin sanoma on tavoittanut äänestäjät ja se puhuttelee heitä. Lisäksi ihmiset pitävät tärkeänä ehdokkaan osaamista, arvomaailmaa ja kykyä vaikuttaa asioihin. 

Näkyvyyden ja tunnettuuden rakentaminen

Tullaksesi äänestäjille tutuksi, sinun pitää tehdä paljon jalkatyötä, kohdata ihmisiä, esittäytyä verkostoille, olla esillä sosiaalisessa mediassa sekä kirjoittaa lehtiin. Myös tukijoittesi toimiminen suosittelijoina edistää tunnettuuttasi. Ole oma itsesi, puhu selkokieltä ja esiinny omien kokemustesi, osaamisesi sekä arvojesi pohjalta. Ihmiset eivät halua kuulla kapulakieltä, lukuja tai pitkiä puheita. Samaistuminen on helpompaa, kun esiinnyt omana itsenäsi. Osa profiilin rakentamista on myös kuunteleminen. Ihmiset haluavat tulla kuulluksi. 

Oman tunnettuuden rakentaminen pitää alkaa heti vaalityön alussa.

Kirjoitukset

Kirjoittaminen on yksi tapa tehdä ajatuksiasi ja nimeäsi tutuksi. Se on edullista ennakkomarkkinointia. Kirjoita lehtiin, sosiaaliseen mediaan, kotisivuillesi ja esitteeseesi. Kirjoita monipuolisesti, moniin eri paikkoihin ja usein. 

Kaikkiin kirjoituksiin pätee sama ohje: Kirjoita selkokieltä. Kiteytä olennainen, äläkä yritä sisällyttää liikaa asioita samaan kirjoitukseen. Kirjoita ratkaisukeskeisesti ja toivoa herättävästi. Ihmiset kaipaavat ratkaisuja, eivätkä epäkohtien luetteloa.

Lehtikirjoituksessasi on hyvä olla huomiota herättävä otsikko. Se saa lukijan kiinnostumaan ja lukemaan koko jutun. Kerro selkeästi mitä olet esittämässä ratkaisuksi mahdolliseen ongelmaan. Perustele ratkaisusi.

Viestisi voi mennä paremmin perille, jos esiinnyt omalla nimelläsi tai aiheeseen liittyvällä tittelillä. Myös kokemusasiantuntijat koetaan vakuuttavina sen sijaan, että korostat olevasi ehdokas.

Nettisivut

Sinulla on hyvä olla kotisivut, josta ihmiset pääsevät tarkemmin tutustumaan vaaliteemoihisi. Lisäksi kotisivuilla on hyvä olla tapahtumakalenteri, josta näkee, missä milloinkin olet tavattavissa. Sivuillesi voit koota tukijoukkolaistesi nimet ja heidän suosituksiaan sinusta. Tämä on yksi tapa toimia suosittelijana.

Jotta kotisivusi ovat vuorovaikutteiset, lisää sinne yhteydenottolomake, jolla mahdollinen äänestäjä voi lähettää viestejä. Saapuneisiin viesteihin on tärkeää vastata muutaman päivän kuluessa. Kotisivuja pitää päivittää säännöllisesti, jotta vanhaa tietoa ei jää sinne roikkumaan.  Kuvat ja videot ovat kiinnostavia ja kertovat myös paljon.

Kotisivujen sisältö voi olla esimerkiksi:

  • artikkelit / arkisto kirjoituksista
  • omat vaaliteemat
  • itsensä esittely
  • päivitetyt yhteystiedot
  • tapahtumakalenteri
  • yhteydenottolomake (tarkista että se toimii)

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median kanavia on paljon. Valitse sinulle ja kohderyhmillesi luontevimmat kanavat olla mukana. Facebook on selvästi vähän varttuneemman väen paikka, kun taas Instagramissa käyttäjäkunta on nuorempaa. TikTok on pääsääntöisesti nuorten suosiossa. Twitter on yhteiskunnallisten vaikuttajien keskustelupaikka, jota myös media seuraa aktiivisesti.

Luo Facebookissa ja Instagramissa poliitikkoprofiili tai –sivu julkaisuja varten. Se mahdollistaa edullisen, tehokkaan ja kohdennetun mainonnan.

Hyvä sosiaalisen median päivitys on lyhyt ja se sisältää kuvia tai videoita. Niillä on eniten huomioarvoa ja ne ovat kiinnostavimpia. Jotta julkaisut leviäisivät mahdollisimman laajasti somessa, pyydä tukijoukkoja ja ystäviäsi tykkäämään, reagoimaan ja jakamaan sisältöjäsi. 

Sosiaalisen median julkaisujesi kannattaa olla vuorovaikutteisia. Vastaa kommentteihin ja keskustele aktiivisesti. Aktivoi seuraajiasi erilaisin keinoin, kuten esittämällä kysymyksiä. Sosiaalinen media tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta se myös vaatii paljon aktiivisuutta. Älä siis hiljene vaalien välissä.

Maksullista mainontaa varten sinun tulee hankkia mainosoikeudet hyvissä ajoin.

Google mahdollistaa maksullisen mainonnan ja sitä kautta näkyvyyden hakukoneissa sekä muilla yhteistyösivuilla ja mainospaikoilla. Löydät tietoa Google Ads -mainostamisesta tästä videosta.

Tilaisuudet

Tukijoukkojen ja omien verkostojen tilaisuuksien lisäksi, järjestä tilaisuuksia itse ja yhdessä muiden ehdokkaiden kanssa. 

Perinteisten tori- ja kauppakeskustapahtumien lisäksi voit järjestää erilaisia keskustelu/teema-iltoja joko lähitapaamisina esimerkiksi kahvilassa tai jossakin ihmisiä kiinnostavassa kohteessa. Tapahtumia voi järjestää myös etänä Teamsilla sekä Instagramin tai Facebookin livelähetyksinä. Teemoiksi kannattaa valita ajankohtaisia ja kiinnostavia aiheita, joista kutsumasi vierailija alustaa ja sinulla on oma kommenttipuheenvuoro. Tarjoa osallistujille mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua. 

Yhteistapahtumat ovat tehokkaita ja niiden järjestäminen madaltaa osallistujien kynnystä tulla paikalle. Jotta tapahtuma on houkutteleva, siellä pitää olla kuulijaa kiinnostava puhuja ja monipuolista sisältöä. Mieti myös mahdolliset tarjoilut tai jaettavat materiaalit tapahtumaan sopiviksi.

Huolehdithan tilaisuuksien esteettömyydestä sekä materiaaliesi saavutettavuudesta.

5. Kampanjointi 

Kun olet tehnyt kampanjasuunnitelmasi, ala toteuttaa sitä. 

Aktiivinen kampanjavaihe on suunnitelmien toteuttamista käytännössä ja tähän ajoittuvat asiat voit valmistella loppuvuodesta. Varsinaiset vaaliasiat alkavat kiinnostaa ihmisiä vasta viikkoja ennen vaalipäivää. 

Varsinainen kampanjointi alkaa vasta muutama kuukausi ennen vaalipäivää ja huipentuu vain muutamaan viimeiseen viikkoon. Silloin ihmisten tietoisuus ja kiinnostus vaaleja kohtaan ovat suurimmillaan. 

Jalkatyötä pitää tehdä aktiivisesti ja olla mukana tapahtumissa. Mahdolliset tienvarsi-, valotaulumainonnat ajoittuvat lähelle ennakkoäänestysaikaa. Varaukset näille pitää kuitenkin tehdä hyvissä ajoin. 

Tienvarsimainonnan käytännöt vaihtelevat vaalipiireittäin. Lisätietoa saat oman kokoomuspiirisi toiminnanjohtajalta. Täältä ohjeet tienvarsimainontaan ely-keskus.fi/vaalimainonta  

Näiden lisäksi on hyvä mainostaa sähköisessä mediassa esimerkiksi bannerimainoksilla vaalikoneiden yhteydessä. Perinteinen lehtimainonta (myös eri ammatti- tai harrastelehdissä) kannattaa ajoittaa viimeiselle kuukaudelle.   

Vaaliteemat

Vaaliteemoja ei pidä olla montaa. Teemasi kiteyttävät ehdokkaan sanoman ja toimivat tiiviinä viestinä äänestäjillesi. Teemasi toistuvat esitteissäsi ja mainonnassa. Niiden tulee olla konkreettisia, jotta äänestäjä tietää mitä saa, kun äänestää sinua. 

Mikäli mahdollista, mainosten ja ilmoitusten suunnittelussa kannattaa käyttää ammattilaista.  

Tee oma vaaliohjelma, jossa avaat kampanjasi teemoja. On parempi valita itselle muutama tärkeä teema, kuin pyrkiä vastaamaan kaikkiin aiheisiin.  

Viestintä ja markkinointi

Äänestäjien tavoittamiseksi tehtävällä viestinnällä herätetään äänestäjien kiinnostus ehdokasta kohtaan. Tukiverkostolle suunnattu viestintä on enemmän tiedottamista, jolla innostetaan lisäämään äänestyskiinnostusta sekä aktivoidaan mukaan vaalityöhön.  

Tee viestintäsuunnitelma, jossa päätät viestintäkanavasi, tavat viestiä erottuvasti sekä kuka tekee julkaisut ja milloin. Viestiesi tulee olla puhuttelevia ja huomioida kohderyhmäsi.  

Aktiivisen kampanjavaiheen aikana viestintäsi on enemmän markkinointia ja mainontaa. Silloin viestintäsi toistaa vaaliteemojasi, kuvaasi ja nimeäsi. Tavoitteenasi on erottuva ja mieleenpainuva, sekä informatiivinen viesti äänestäjille. On tärkeää viestiä niissä kanavissa, joissa tavoitat omat kohderyhmäsi. Lehtimainos ennakkoäänestysaikana ja juuri ennen vaalipäivää on hyvä keino tavoittaa liikkuvat ja vielä ehdokasta harkitsevat äänestäjät. 

Tee itsellesi esite. Jaa sitä tilaisuuksissa, postilaatikoihin talkoilla tai maksetulla jakelulla isommalle alueelle. 

Suurimmissa kampanjoissa käytettävät paikat mainostauluihin sekä tv- ja radiomainoksiin pitää varata hyvissä ajoin. Tekstiviestit ja WhatsApp -viestit tuttaville ovat hyvä ja edullinen väline kertoa eri tavoista osallistua kampanjaan.

Pohjan viestintäsuunnitelmaan löydät kampanjasuunnitelmapohjasta. 

Mihin osallistua ja missä?

Mitä useampaan tapahtumaan osallistut, niin sitä tutummaksi tulet. Valitse sellaiset tapahtumat, joissa pääset aidosti kohtaamaan ihmisiä ja tavoitat omia kohderyhmiäsi. Osallistujamäärä ei välttämättä takaa kampanjatapahtuman onnistumista. Tällaisia ovat esimerkiksi markkinat, joihin ihmiset ovat tulleet enemmänkin ostoksille kuin tapaamaan ehdokkaita. 

Ihmisiä kiinnostavat useamman puolueen ja ehdokkaan yhteiset tapahtumat. 

Osallistu niihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin missä tavoitat kohderyhmääsi. 

Yhä useampi äänestäjä kertoo etsivänsä omaa ehdokasta vaalikoneiden avulla. Ehdokkaille on tarjolla useita vaalikoneita. Vastaa kohderyhmillesi tärkeimpiin vaalikoisiin huolella ja esittele itsesi. Vastaukset on hyvä ottaa itselle talteen, jotta eri vaalikoneiden vastauksesi ovat yhtenäisiä. Varaudu siihen, että vaalikoneisiin vastaaminen vie yllättävän paljon aikaa.

Yhteistyö muiden ehdokkaiden kanssa  

Yhteistyössä on voimaa. Äänestäjä huomaa sellaisen ehdokkaan, joka kykenee yhteistyöhön muiden ehdokkaiden kanssa. Lisäksi yhdessä tekeminen säästää kuluja ja voimia. Myös vaalimatematiikka tukee yhteistyötä. Tärkeintä on, että äänestäjä äänestää kokoomuksen ehdokasta. Jokaisen kokoomuslaisen saama ääni hyödyttää jokaista kokoomuksen listalla olevaa ehdokasta.  

Vaaleissa menestyy eniten ääniä saanut ryhmä.

– Kokonaisäänimäärä ratkaisee kokoomuksen kansanedustajien määrän
– Mitä enemmän kokoomus saa kansanedustajia, sitä useammalla ehdokkaalla, myös sinulla on mahdollisuus tulla valituksi
– Vertausluku ratkaisee

Materiaalipankki

Kokoomus kerää hyödyllistä tietoa, työkaluja, ohjeita ja oppaita eduskuntavaalikampanjoinnin tueksi osoitteeseen kokoomus.fi/materiaalipankki.

Sivu julkaistaan mahdollisimman pian ja sinne päivitetään jatkuvasti uutta tietoa.

Skip to content