Yhdistysopas – eduskuntavaalit 2023

KOKOOMUKSEN VAALIOPAS – Eduskuntavaalit 2023

Ohjeita kunnan vaalipäällikölle ja vaalityöryhmälle 

Sisällysluettelo:
Demokratia
Suunnitelma
Vaaliorganisaatio
Lähtökohdat ja tavoitteet
Mitä kokoomus haluaa?
Tietoja ja taitoja
Järjestötoiminta
Politiikka
Talous
Mainonta
Tapahtumat ja tilaisuudet
Materiaalipankki

Lataa tästä yhdistysoppaan pdf-versio

Demokratia 

Vaikka vaalityö joskus tuntuu vain arkipäiväiseltä puurtamiselta, on hyvä nähdä kokonaisuus. Vaaleilla toteutamme maailman parhaiten toimivaa demokratiaamme. 

Eduskuntavaalit ovat demokratiamme kulmakivi. Kunkin puolueen parlamentaarinen voima määräytyy vaalituloksen perusteella. Se puolestaan vaikuttaa vahvasti maassa harjoitetun politiikan suuntaan. Kokoomuslaisen demokratiakäsityksen mukaan vaalin tuloksen tulee seurata mahdollisimman tarkasti kansalaisten maailmankuvaa. 

Ehdokkaiden asettamisesta huolehtivat etupäässä puolueet. Äänestäjät eivät kuitenkaan anna ääntään puolueelle, vaan jollekin asetetuista ehdokkaista. Kokoomuksen kannalta tämä siis tarkoittaa, että äänestäjä osoittaa tukensa kokoomukselle silloin, kun kokoomuksen ehdokkaiden joukosta löytyy äänestäjää eniten miellyttävä ehdokas. Tämä tosiasia värittää sekä kokoomuksen ehdokasasettelua että paikallista vaalityötä. 

Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaita etsivät ja esittävät paikallisyhdistykset ja kunnallisjärjestöt. Päätöksen ehdokasasettelusta tekee puolueen piirijärjestö. Piirijärjestö pyrkii ehdokasasettelua tehdessään löytämään mahdollisimman kattavan ja vaalipiirin kaikkia osia palvelevan ehdokasjoukon ainoana tavoitteenaan maksimoida kokoomuksen saama äänimäärä. Tämän saman ajattelun on ulotuttava myös paikallistason vaalityöhön riippumatta siitä, onko ehdokasjoukossa oman paikkakunnan ehdokkaita.  

Kukaan ehdokas yksin ei millään paikkakunnalla tuo kokoomukselle maksimaalista äänimäärää. Kokoomuksen järjestön tehtävänä onkin toimia kaikkien kokoomusehdokkaiden kotipesänä ja tarjota äänestäjälle mahdollisuus valita itselleen sopivin ehdokas. Ehdokkaiden suuri yhteisäänimäärä takaa kokoomukselle parhaan vaalituloksen ja kuten demokratian henkeen sopii, eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi. 

Vaaleissa menestyy parhaiten puolue, jolla on hyvä ja monipuolinen ehdokasjoukko sekä kyky ja halu reiluun joukkuepeliin. 

Suunnitelma  

Vanhan sanonnan mukaan ”Suunnitelmilla on tapana toteutua”. Näin varmasti onkin – ainakin jos vertaamme tilanteeseen, jossa suunnitelmaa ei ole. 

Vaalityö on projekti, jossa menestyminen vaatii toiminnan suunnittelua. Kussakin kunnassa kokoomuksen ehdokasasettelu, järjestöllinen tilanne, voimavarat ja kannatus ovat erilaiset, joten kaikille sopivaa valmista suunnitelmaa ei ole olemassa. Siksi suunnitelma on tehtävä itse paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. 

Vaalisuunnitelman sisällysluettelo voisi olla esimerkiksi seuraava: 

  1. Organisoituminen ja vastuunjako 

  1. Lähtökohta-arviot ja tavoitteet 

  1. Jäsenhankinta ja muu järjestötoiminta 

  1. Viestintä 

  1. Varainhankinta 

  1. Mainonta  

  1. Tapahtumat ja tilaisuudet 

Tässä oppaassa sivutaan useimpia edellä lueteltuja asioita, joten hyviä vihjeitä oman suunnittelun sisällöksi on saatavilla. Jotta suunnitelman tekijät sitoutuvat sen toteuttamiseen, sen sisällöstä ja yksityiskohdista on sovittava paikallisesti. 

Suunnitelmaa tehtäessä ja toteutettaessa on oltava valmis muutoksiin. Puolta vuotta ennen vaalipäivää ei voida tietää kaikkia tilanteita, joihin tullaan törmäämään. Siksi suunnitelmaa on voitava päivittää ja sen toteuttamista mukauttaa kampanjan edetessä. 

Lataa tästä muokattava pohja kunnan vaalisuunnitelman tekemistä varten Lataa

 

Vaaliorganisaatio 

Selkeä sopimus työnjaosta saa joukkueemme toimimaan tehokkaasti. Paikallisen vaalityön avainhenkilö on kunnan vaalipäällikkö. 

Kokoomuksen vaalityötä jokaisessa vaalipiirissä johtaa piirin vaalipäällikkönä toimiva puolueen toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajalla on apunaan piirihallitus, joka piirikohtaisen harkinnan mukaan voi asettaa työryhmiä vaalityötä varten. 

Kussakin kunnassa valitaan kunnan vaalipäällikkö. Jos kunnassa on kokoomuksen kunnallisjärjestö, se valitsee kunnan vaalipäällikön, ja kukin paikallisyhdistys nimeää kunnan vaalipäällikön tueksi yhdistyksen vaalivastaavan. Mikäli kunnallisjärjestöä ei ole, paikallisyhdistys nimeää kunnan vaalipäällikön.  

Kunnan vaalipäällikköä valittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että hänellä on riittävästi intoa ja mahdollisuuksia paneutua vaativaan tehtäväänsä.  

Suositus on, että kunnan vaalipäällikön nimennyt elin nimittää myös kunnan vaalityöryhmän, johon kunnan vaalipäällikön lisäksi kuuluvat mahdolliset yhdistysten vaalivastaavat sekä edustus jäsenistöstä, valtuustoryhmästä ja mahdollisista läheisjärjestöistä. Vaalityöryhmään tarvitaan sekä kokemusta että uusia näkemyksiä.  

Ihmisiä mukaan pyydettäessä kannattaa korostaa, että kyseessä on määräaikainen projekti, joka päättyy huhtikuussa 2023. 

Vaalityöryhmän sisäinen työnjako määräytyy kunnan koon ja käytettävissä olevien voimavarojen mukaan. Työnjakoa tehtäessä esille nousevia toimintasektoreita ovat esimerkiksi vaalirahoitus, ohjelmatyö, kuntapolitiikka, vaalitapahtumat, sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen, markkinointi ja oman jäsenistön aktivointi. 

Toivottavaa on, että kunnan vaalipäällikkö ja vaalityöryhmän muut ydinhenkilöt ovat kokoomustoimintaa tuntevia ihmisiä. Jos mahdollista, niin kunnan vaalityön keskeisten henkilöiden ei tulisi olla yksittäisen ehdokkaan kampanjapäällikkönä tai muissa ehdokaskampanjan keskeisissä tehtävissä. Näin toimien pidetään yllä vaalityöryhmän ja vaalipiirin kaikkien kokoomusehdokkaiden luottamusta ja yhteistoimintaa. 

Kokoomuksen koko jäsenistö perheineen ja tuttavineen on pyrittävä saamaan mukaan ehdokkaiden vaalitiimeihin ja tukiryhmiin sekä omalla paikkakunnalla että koko vaalipiirissä. Vaalityö on korostetusti sellainen joukkuepeli, jossa katsomosta kannustamisesta ei ole hyötyä. Osallistumisen mahdollisuuksia on rajattomasti. Onnistunut tulos syntyy siten, että jokainen osallistuu omien taitojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. 

Lähtökohdat ja tavoitteet 

Vaalimatematiikka ei perustu kerto- tai jakolaskuun. Se on pohjimmiltaan pelkkää yhteenlaskua. Äänet kerätään koko joukkueen hyväksi ja yksi kerrallaan. 

Vaalityön tavoitteena on luonnollisesti saada suomalaisilta mahdollisimman vahva valtakirja yhteisten asioiden hoitamiseen. Kokoomus ei ole minkään yksittäisen asian tai eturyhmän puolue, vaan uskomme, että kokoomuksen edustama tapa rakentaa yhteiskuntaamme on kokonaisuuden kannalta paras. Siksi on perusteltua sanoa, että aina kun kokoomuksen ehdokas saa yhden äänen, äänestäjä voittaa. Siihen vaalivoittoon siis pyrimme. 

Vaalityön suunnittelu kannattaa aloittaa tutustumalla muutamien aikaisempien vaalien tuloksiin. Osoitteessa www.vaalit.fi on löydettävissä tulokset kaikista viime aikoina järjestetyistä vaaleista. Sieltä kannattaa etsiä oman kunnan tulokset niin eduskunta-, alue- kuin kuntavaaleista. Eri vaaleissa kerättyjä äänimääriä verrattaessa saa käsityksen, paljonko kokoomuslaiset ehdokkaat pystyvät maksimissaan keräämään. Näin löytyvä maksimikannatus on luonteva tavoite tuleviinkin vaaleihin ja sen saavuttamiseksi on hyvä vertailla eri vaaleissa ja eri äänestysalueilla kertyneitä äänimääriä. Jos menneiden vaalien tuloksia tarkasteltaessa pystytään päättelemään äänimäärävaihteluiden syitä, äänikertymän kasvattamisen esteitä pystytään torjumaan. 

Maksimaalisen äänimäärän tavoittelun lähtökohta on onnistunut ehdokasasettelu. Paikallisen toiminnan tehtävänä on pitää koko ehdokasjoukko omalla paikkakunnalla näkyvissä. Vaalityötä suunniteltaessa on syytä ymmärtää vaalimatematiikan luonne joukkuepelinä. Juuri kukaan ei tule valituksi pelkästään omilla äänillään. Toisaalta yksikään ehdokas ei kelpaa minkään puolueen kaikille tukijoille. 

Mitä kokoomus haluaa?  

Paikallisen vaalityön teemat löytyvät paikallisista asioista ja niiden ratkaisuista. Kokoomuksen valtakunnallinen vaaliohjelma julkaistaan muutama kuukausi ennen vaaleja.  

Kokoomus haluaa kehittää Suomea vapaaseen, länsimaiseen yhteiskuntajärjestykseen perustuvana avoimena yhteiskuntana, jossa yksilönvapaus ja ihmisoikeudet on turvattu. 

Kokoomus on osa demokraattisten maiden keskustaoikeistolaisten puolueiden muodostamaa yhteisöä. Se jakaa samat yhteiset vapauden ja demokratian arvot ja haluaa niiden pohjalta tehdä työtä ihmisten, yhteiskuntien ja ympäristön hyväksi. 

Kokoomus tulee julkaisemaan oman valtakunnallisen eduskuntavaaliohjelman. Ohjelma tulee perustumaan puolueen periaateohjelmassa lausuttuihin arvoihin ja lähiajan tavoiteohjelmassa esiteltyihin tavoitteisiin sekä puoluekokouspäätöksiin. Vaaliohjelman sisältö kohdistuu tulevan vaalikauden politiikkaan, ja sen tarkastelukulma on valtakunnallinen. 

Useissa vaalipiireissä kokoomuksella on tapana julkaista maakunnallisia poliittisia tavoitteita vaalityön taustaksi. Myös näihin tavoitteisiin on syytä tutustua, ja niitä voi mahdollisuuksien mukaan käyttää hyväkseen paikallisia vaalisanomaa muodostettaessa. 

Kussakin kunnassa kokoomuksen tapahtumissa ja markkinoinnissa on mahdollista nostaa keskusteluun sellaisia kunta- ja aluepolitiikan teemoja, joita kokoomuslaiset toimijat haluavat pitää esillä. Näin saadaan äänestäjän mielenkiinto kohdistumaan mahdollisimman läheisesti häntä itseään koskeviin asioihin. Koska valtakunnallisen vaaliohjelman tarkastelukulma tulee joka tapauksessa olemaan erilainen kuin paikallisissa keskustelunaiheissa, sen valmistumista ei kannata jäädä odottamaan. Omien esille nostettavien aiheiden pohdinnan voi aloittaa välittömästi. 

Jokaisella kokoomuksen ehdokkaalla tulee lisäksi olemaan omat vaaliteemansa. Vaikka niiden markkinointi on ehdokkaiden vastuulla, järjestöorganisaation on hyvä tukea ehdokkaita myös heidän sanomansa tunnetuksi tekemisessä. 

Tietoja ja taitoja 

Kokoomuksen jäsen- ja kannattajakunnassa on erilaisia taitajia. Hyvin suunnitellussa vaalityössä on tarve kaikenlaisille osaamiselle.  

Vaalityö sisältää monenlaista osaamista niin kokeneille kuin uusillekin toimijoille. Kunnan vaalipäällikön ja yhdistyksen vaalivastaavan tehtävät vaativat kykyä suunnitella ja organisoida. Vaalityöryhmässä tarvitaan monenlaisia erityistaitoja, ja vaalityöhön osallistuva jäsen voi osallistua tekemiseen omien taipumustensa ja edellytystensä mukaisesti. 

Kunnan vaalipäällikön johtaman vaalityöryhmän työskentelyssä kannattaa kiinnittää huomiota vaalityön suunnittelun lisäksi vaalityöryhmän jäsenten edellytyksiin selvitä tehtävistään. Esimerkiksi sosiaalisen median käyttötaidot vaativat jatkuvaa päivittämistä, ja osallistuminen poliittiseen keskusteluun edellyttää päivänpolitiikan seuraamista.  

Yksittäisen jäsenen vaalityö kokoomusjärjestön tai kansanedustajaehdokkaan puolesta vaatii monenlaista osaamista. Kirjoittaminen tekstiviestipalstoille ja yleisönosastoihin, keskustelu tuttavien kanssa urheilutapahtumassa tai hiekkalaatikon reunalla, kannanotot omissa sosiaalisen median kanavissa ja keskustelu äänestäjän kanssa vaaliteltalla ovat kukin taitolajeja.  

Kokoomus piirijärjestöineen ja koulutusorganisaatio Kansallinen Sivistysliitto (KANSIO) tarjoavat vaalikoulutusta paikallisille toimijoille. Lisätietoa: kansio.fi/koulutus. 

Paikallinen kokoomustoiminta saa tarvitsemansa piristysruiskeen, kun jäsenille on tarjolla valmennusta erilaisiin vaalityötaitoihin. Kokeneet vaalityöntekijät ovat yhdistykselle korvaamaton apu, kun opastetaan tuoreempia toimijoita vaalityöhön.  

Järjestötoiminta 

Eduskuntavaalit ovat järjestöllistä kulta-aikaa ja mahdollisuus aktivoida kaikki yhdistyksen jäsenet. Tämä tilaisuus kannattaa käyttää hyväkseen. 

Vaalit ovat järjestötoiminnan kulta-aikaa. Vaalit ovat selkeä projekti, jolla on alku ja loppu. Siinä on paljon erilaisia tehtäviä. Näihin kaikkiin tarvitaan tekijänsä. Järjestön vetäjillä ja yhdistyksen vaalivastaavalla on tärkeä tehtävä saada kaikki parhaat voimat liikkeelle ja kullekin jäsenelle sopivia tehtäviä vaaliprojektin aikana. 

Kun kokoomuksen vaalivankkuri etenee järjestelmällisesti, se näkyy ja kuuluu paikkakunnalla. Sellaiseen joukkoon on uudenkin ihmisen helppo tulla mukaan. Vaalit ovat järjestön kannalta parasta aikaa jäsenhankintaan ja -huoltoon. Vaali-aikana on mahdollisuus löytää mielekästä tekemistä jokaiselle. Tätä mahdollisuutta ei kannata hukata.  

Sama mahdollisuus koskee kaikkia puolueen jäsenyhdistyksiä täysin riippumatta siitä, onko vaaleissa ehdokasta omasta yhdistyksestä. Kokoomuksen arvot ja tavoitteet saadaan parhaiten vietyä tulevaan hallitukseen pääministerin paikalta. Siksi eduskuntavaalit ovat meille kaikille tärkeät vaalit. 

Jäsenhankinnan erityiskohteeksi kannattaa ottaa ne kokoomusehdokkaiden vaalityössä olevat ihmiset, jotka eivät vielä ole kokoomuksen jäseniä. Puolueelta on tulossa tukimateriaalia jäsenhankintaan vaalien aikana. 

Politiikka

Kuntavaikuttajat ovat näkyvä ja kuuluva joukko kokoomuslaisia. Heidän osaamistaan ja verkostojaan tarvitaan myös eduskuntavaalityössä. 

Kokoomuslaista politiikkaa tehdään monella tasolla. Kunnassa, maakunnassa, eduskunnassa ja europarlamentissa toimivat kokoomuslaiset luovat yhdessä äänestäjälle kuvaa kokoomuksesta.  Näissä kaikissa kokoomuslaisia toimijoita yhdistää tapa toimia. Tapamme on ottaa asioista ja taustoista ensin riittävästi selvää, tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa ja ajatella kuntalaisten, suomalaisten ja eurooppalaisten parasta päätöksiä tehtäessä.  

Kokoomuksen hyvät teot on tehtävä äänestäjille tunnetuiksi: Mitä kokoomus on tehnyt kuntapolitiikassa? Mihin on oltu vaikuttamassa? Mitä on saatu aikaan? 

Kansanedustaja tai europarlamentaarikko on hyvä pyytää mukaan paikallisiin tapaamisiin kertomaan valtakunnan ja Eurooppa-politiikan terveiset. Avoimia kuntalaisiltoja kannattaa järjestää. Niissä voi kertoa niin uusien aluevaltuustojen kuin vanhojen maakuntavaltuustojenkin työstä ja tavoitteista. Ihmisten lähelle on tärkeää mennä heidän arkipäiväisissä asioissansa ja kuunnella. Kokoomus näkyy, kokoomus tekee ja kokoomus kuuntelee. 

Kutsukaa kaikki kokoomuksen ehdokkaat mukaan tapahtumiinne. 

Viestintä

Viestintä on asioiden, tapahtumien ja tavoitteiden välittämistä kuntalaisille. 

Viestintä on kokoomuksen vaalitavoitteiden ja paikallisen suunnitelman näkyväksi tekevä osa. Hyvä vaalisuunnitelmasta sisältää myös suunnitelman viestinnästä. Merkitystä on vain sellaisella suunnitellulla tapahtumalla, jonka kuntalaiset saavat tietoonsa. 

Viestinnällä on omat osaajansa. Kunnan vaalipäällikön tehtävä on löytää oikeat ja osaavat ihmiset kuhunkin viestintätehtävään. Tehtäviä ei kannata kasata yksille harteille. Huomiota kannattaa kiinnittää myös sosiaalisen viestinnän osaajien löytymiseen. 

Jokainen kokoomuslainen on viestijä. Siksi on tärkeää, että otamme omana itsenämme kantaa, kannustamme ehdokkaita, annamme peukkuja ja sydämiä, jaamme toinen toistemme kirjoituksia ja kirjoitamme itse.  

Hyvä yhteishenki, positiivinen sanoma sekä toistemme kehuminen ja kannustaminen tuovat parhaan vaalituloksen. 

Kokoomuksen materiaalipankkiin tullaan lisäämään pohja viestintäsuunnitelman tekoa varten. 

Talous

Yhdistyksen omien jäsenten erityisosaaminen on saatava käyttöön. Talkoot ja yhteistyö muiden kokoomusyhdistysten kanssa sekä ajoissa suunnitellut tapahtumat ovat ensiaskel hyvään taloudenpitoon. 

Yhdistyksen vaalisuunnitelman jokainen tapahtuma on mietittävä etukäteen sekä menojen että tulojen osalta. 

On tärkeää, että saadaan riittävästi talkoolaisia jakamaan esitteitä ja julisteita tai järjestämään tilaisuuksia. Mahdollista on myös suunnitella yhteinen eduskuntavaalikiertue useamman lähipaikkakunnan kanssa ja laittaa siitä lehteen yhteisilmoitus. Hyvin suunniteltu on puoliksi säästetty ja lisäksi oivallinen mahdollisuus aktivoida kokoomuslaisia. 

Poliittisella yhdistyksellä on myös mahdollisuus järjestää erilaisia rahakeräyksiä. Tarkat ohjeet niiden järjestämisestä löytyvät poliisin sivulta: poliisi.fi/rahankeraykset

Kokoomusyhdistyksen on sallittua ottaa vastaan vaalitukea. Vaalituesta ja siihen liittyvästä yhdistyksen ilmoitusvelvollisuudesta kerrotaan tarkemmin erillisessä ohjeessa. Lisätietoa antaa tarvittaessa puolueen hallintopäällikkö Timo Elo, timo.elo@kokoomus.fi

Mainonta 

Kokoomusjärjestön vaalityöntekijöiden ja ehdokkaiden taustajoukkojen yhteistyöllä saavutetaan paras kokoomusnäkyvyys ja vaalien lopputulos. 

Kunnan vaalisuunnitelma ja siihen liittyvä viestintäsuunnitelma sisältävät sekä maksullisen että maksuttoman markkinoinnin toimenpiteet. Omien varojen puitteissa voidaan tehdä suunniteltua ja kohdennettua mainontaa sosiaalisessa mediassa, paikallislehdessä, julisteissa tai vaikka julkisessa liikenteessä ja mainostauluissa.  

Kokoomuksen on hyvä olla jollakin tavalla näkyvillä kaikkialla, missä ihmiset liikkuvat, tapaavat toisiaan tai harrastavat.  

Paikallinen tieto parhaista mainospaikoista on syytä jakaa kaikille kokoomuksen ehdokkaille. Ehdokkaiden omia esitteitä on hyvä pyytää jaettavaksi erilaisissa järjestöjen omissa ja kuntalaisille suunnatuissa tilaisuuksissa. Kaikkien kokoomusehdokkaiden esitteet kannattaa pitää tapahtumissa esillä.

Tapahtumat ja tilaisuudet 

Järjestäkää tapahtumia kaikkialla, missä ihmiset tapaavat toisiaan.  

Tapahtumien järjestämisessä kannattaa hyödyntää valmiita tori- ja kansalaistapahtumia. Menkää siis sinne, missä ihmiset ovat. Koska olemme kiinnostuneita eri alojen, harrastusten ja seutukuntien ihmisistä, tapahtumia kannattaa järjestää erilaisissa paikoissa. Esimerkiksi jos sanomamme on ”liikunnalla terveyttä”, järjestetään tapahtuma seikkailupuistossa, jalkapallokentällä tai hiihtoladulla.  

On mahdollista tehdä tapahtumista nauhoituksia tai järjestää ne suorina verkossa. Tarvittaessa kannattaa hankkia lisää osaamista ja osaajia näistä asioista. Verkkotapahtuman ei tarvitse olla tv-tason tuotantoa, mutta äänen on kuuluttava ja kuvan oltava tyydyttävä. Harjoitus tekee tässäkin asiassa mestarin. Yli kaksi viikkoa verkossa pidettävä video tulee tekstittää, jolloin se on tältä osin mahdollisimman saavutettava.  

Verkkotapahtuma voi olla yhteinen useamman kokoomusehdokkaan kanssa. On mahdollista järjestää yhteistapahtumia myös toisten puolueiden kanssa. Näissä eroavaisuudet ja erilaiset ratkaisutavat voivat tuoda oikeanlaista jännitettä ja mielenkiintoa tapahtumaan. Tällaiseen tapahtumaan osallistuminen osoittaa, että ehdokkaamme ovat yhteistyökykyisiä. 

Tapahtumien järjestäminen on aina äänien haravoimista kokoomukselle. Kokoomuksen tehtävä on jokaisella paikkakunnalla miettiä mahdollisimman monipuolisesti erilaisia paikkoja tapahtumille ja järjestää esimerkiksi työpaikkakäyntejä ehdokkaille. Ehdokkailla on omat kohderyhmänsä, joista he keräävät ääniä itselle ja kokoomukselle. Jokaisella paikkakunnalla kokoomuksen on mietittävä, miten ja mistä haravoidaan äänet kokoomukselle. Tässä ei pidä jättäytyä vain vanhoihin ja perinteisiin seutuihin.  

Tapahtumapaikkojen ja tilaisuuksien tulee mahdollisuuksien mukaan olla esteettömiä. Tilaisuusilmoitukseen voi halutessaan laittaa tiedon yhteyshenkilöstä, jolta saa lisätietoa tapahtumasta. 

Materiaalipankki

Kokoomus kerää hyödyllistä tietoa, työkaluja, ohjeita ja oppaita eduskuntavaalikampanjoinnin tueksi osoitteeseen kokoomus.fi/materiaalipankki.

Sivu julkaistaan mahdollisimman pian ja sinne päivitetään jatkuvasti uutta tietoa.

Skip to content